සියලුම කාණ්ඩ
Glass Door Freezer(Bottom Rear Mount Compressor)

නිවස /  නිෂ්පාදන  /  වීදුරු දොර ශීතකරණය  /  වීදුරු දොර ශීතකරණය (පහළ පසුපස කන්ද කොම්ප්රෙෂර්)

වීදුරු දොර ශීතකරණය (පහළ පසුපස කන්ද කොම්ප්රෙෂර්)

අදාළ සෙවීම